Museum exhibition
Systems
Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
Installation photography, Systems: Sui Jianguo 2008-2018
OCAT Shenzhen
Nanshan, Shenzhen, China
19 Jan - 8 Apr 2019
ocat.org.cn

artist profile
back to the top
top